Disclaimer

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website die is gekoppeld aan het internetadres www.bagbv.nl.
Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een email. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Elektronische communicatie

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder 'versleuteling' via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Informatie; hyperlinks

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is.
In de gevallen, dat op de website hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

Aansprakelijkheid

BAG B.V. en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt of gebruik van de website zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de website geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk in de gevallen dat de website (tijdelijk) niet bereikbaar is.

Wijzigingen

Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursechtelijk beschermde werken op de websites behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

Toepasselijk recht

Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

BAG B.V.
Beste Bouwstoffen
spacer
Nieuwsflits Nieuwsflits
Klant aan het woord
- 20 / 10 / 2015 -

Klant aan het woord

Klant aan het woord; Loek Havens, Directeur Operationele Zaken bij Wessem Port Services Group BV.

Was u bekend met het product Vandolith?

Het product Vandolith was mij al bekend. Al enige jaren maken wij gebruik van Vandolith als fundering onder onze asfalt vloeren, die zwaar belast worden door wielladers, kranen en vrachtauto’s. Vandolith zorgt voor een zeer stabiele fundering, waardoor er geen zettingen meer optreden.

Waarom heeft u gekozen voor Vandolith en niet voor bijvoorbeeld stortklaar beton?

Vandolith heeft het grote voordeel dat grotere productie eenheden per dag mogelijk zijn. Het kan worden aangebracht in goed verdichte lagen en heeft een korte uithardingstijd. Hierdoor kan al één dag na aanbrenging asfalt verwerkt worden als afwerklaag. Economisch heeft het product een gunstige kwaliteit, prijs verhouding.

Vereist het nog een bepaalde verwerking, of kan iedere aannemer ermee werken?

In principe kan iedere aannemer het product verwerken, mits hij de richtlijnen volgt die bij BAG BV bekend zijn. Het betreffen basistechnieken in de wegenbouw, denk daarbij aan een goede verdichting en het gebruik van dilatatievoegen.

De hellingbaan is opgesloten met betonblokken, hebben deze een kerende werking?

De betonblokken hebben enkel een bekisting functie en zijn gebruikt als visuele afscheiding. Door toepassing van Vandolith is de gehele constructie zelfdragend waardoor er geen dwarskrachten ontstaan.

Na verwerking wordt de gehele fundering nucleair gemeten op verdichting van het materiaal.Is er nog een extra wapening bij vereist?

Er is geen bewapening nodig en dit is tevens een groot voordeel ten opzichte van een betontoepassing. Vandolith heeft van zichzelf al een hoge verdichting en draagkracht. Doordat er geen bewapening nodig is, kan er ook geen betonrot ontstaan.

Bent u tevreden met het resultaat?

Wij zijn zeer tevreden over de wijze hoe we geadviseerd worden, de flexibele planning en het uiteindelijke resultaat.